واحد سازمانی
مهندس پیام صدقی
نام کارمند :مهندس پیام نام خانوادگی:صدقی
سمت سازمانی :مدیر کل شماره تماس :