واحد سازمانی
ابراهیم مقدم پور
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:مقدم پور
سمت سازمانی :معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی شماره تماس :