واحد سازمانی
محمد نجفی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :معاونت مشارکتهای مردمی شماره تماس :