واحد سازمانی
فرهاد فرهودی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:فرهودی
سمت سازمانی : معاونت فنی شماره تماس :