واحد سازمانی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:فرهودی
سمت سازمانی : معاونت فنی شماره تماس :