واحد سازمانی
مهندس علی جعفر قلی پور
نام کارمند :مهندس علی نام خانوادگی:جعفر قلی پور
سمت سازمانی :معاونت اجرایی و نظارت شماره تماس :