واحد سازمانی
مهندس عادل  تقی زاده
نام کارمند :مهندس عادل نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :معاونت اجرایی و نظارت شماره تماس :