امروز : 2568
ديروز : 2847
ماه : 88864
 
  شناسنامه خدمات و میزخدمت الکترونیکی
                      زیر خدمات سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
شناسه زیرخدمت عنوان زیرخدمت عناوین انگلیسی زیر خدمت  شرح زیرخدمت گردش کار زیرخدمت بستر ارائه زیرخدمت

15021267100

ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

 Organization and planning

of space development

شناسنامه خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت 

 

 15021267101

اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

Implementation of construction projects

شناسنامه خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

15021267102 

ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

Providing space and equipment standards

شناسنامه خدمت

 نمودار مراحل دریافت خدمت

18081267103 

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادهادر احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

 Leading and attracting public contributionsto the construction of schools

شناسنامه خدمت

 نمودار مراحل دریافت خدمت

 

 
 

18081267104

 

تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

 
Providing school equipment

 شناسنامه خدمت 

 

 نمودار مراحل دریافت خدمت 

 

 

 15021267105

طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

Designing related education spaces

  شناسنامه خدمت 

نمودار مراحل دریافت خدمت 

 

15021267106

پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی  

 Comments on building strength and

capacity building for nonprofit schools

 شناسنامه خدمت -  
18081267107

صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

 Issuance of a technical identificationcard for education, training and sports education

شناسنامه خدمت  نمودار مراحل دریافت خدمت