امروز : 4
ديروز : 50
ماه : 3171
 
  شناسنامه خدمات
                       خدمات سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
عنوان زیر خدمت کدخدمت/زیر خدمت دانلود
1-ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها 18061267100
2-طراحی و اجرای طرح های عمرانی 15021267101
3-ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات 15021267102
4-ساماندهی مشارکت های مردمی  18061267103
5-تامین تجهیزات مدارس و واحد ها سازمانی 18061267104