امروز : 1833
ديروز : 1877
ماه : 197775
 
  بیانیه توافق سطح خدمات


توافق نامه ارائه سطح خدمات اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات(زیر خدمت )  اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی را به اطلاع می‌رسد:
<<بیانیه توافق سطح خدمت تامین فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی مدارس و واحد های سازمانی>>

 

 

بیانیه توافق سطح خدمات و نظر سنجی خدمات ارایه شده 
عنوان زیر خدمت بیانیه توافق سطح خدمات نظرسنجی سال 1397 نظرسنجی سال 1398 نظرسنجی سال 1399 نظرسنجی سال 1400
ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی
اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی
ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادهادر احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

مشاهده فایل مشاهده  نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی
تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی
طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی
پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی   مشاهده فایل مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی
صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشاهده نتایج مشارکت در نظر سنجی