امروز : 1215
ديروز : 4055
ماه : 94351
 
  معاونت اجرائی
مهندس کریم پیرمحمدی  معاون اجرایی  
- لیسانس عمران
شماره تماس: 110-33340108 (41)
33351853 (41)

- نظارت بر پروژه های عمرانی از نظر مطابقت اجرا با استاندارده و تعامل با پیمانکاران
 
- رسیدگی به صورت وضعیت های موقت پیمانکاران(  (موقت)   پروژه زير بنايي 3 روز   - موقت پروژه با فهرست بها 10روز )
 
- رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی پیمانکاران( پروژه زير بنايي 3 روز - پروژه با فهرست  بها 10 روز )
 
- شرکت در جلسات انتخاب پیمانکاران- شرکت در جلسات شورای فنی
 
- گواهی قابل تحویل بودن پروژه ها حداکثر یک هفته بعد از ارجاع
 
- شرکت در کمیسیون های تحویل زمین - شرکت در کمیسیون های تحویل موقت
 
- شرکت در کمیسیون های تحویل قطعی