امروز : 8
ديروز : 115
ماه : 3204
 
  واحد حراست
مسئول واحد حراست: فرهادرسول پور
 
 شماره تماس: 110-33340108 (411)  -  33351854 (411)
 
خدمات قابل اراﺋﻪ واحد حراست :

مقررات مورد عمل :
بخشنامه ها ، دستورا لعمل ها و ابلاغيه ها حفاظتي صادره از سوي مراجع ذيصلاح و ضوابط حاکم بر امور حراستي

چرخه مراحل مختلف امور حراست :
• بررسي و رسيدگي به امور حفاظتي و حراستي محيط اداري و پرسنل شاغل در واحدهاي مختلف اداره کل نوسازي مدارس و لحاظ صرفه و صلاح کلي ، ايجاد محيط مناسب و عاري از جو نا مطلوب در محيط کاري پرسنل ، اراﺋﻪ خدمات يه پرسنل از حيث صدور کارت شناسايي و تعويض آن ، اراﺋﻪ نظر قانوني در خصوص انتصابات برابر استعلامهاي بعمل آمده .

مدت زمان انجام کار :
لحاظ ضوابط و آﺋﻴن نامه هاي حفاظتي از حيث زمان انجام کار دخيل مي باشد .