امروز : 0
ديروز : 2824
ماه : 797065
 
  واحد امور مالی
مسئول واحد امور مالی: اکبر شریف زاده

خدمات قابل ارائه واحد امور مالي :

مقررات مورد عمل :
بخشنامه ها ِدستورالعمل هاي مالي ِ ِضوابط جاري و اجرائي ِدستورات مقامات مافوق

چرخه مراحل مختلف امور واحد امور مالي :
• ارائه خدمات به ارباب رجوع در زمينه پرداختها ِطبق ضوابط و اخذ پاسخ استعلامها و صدور چک در کوتاهترين زمان .
• بررسي اسناد ارائه شده در زمان تعيين شده و کنترل و ارائه سند جهت طي مرحله پرداخت .
• ارائه خدمات به پرسنل اداره کل نوسازي مدارس در زمينه پرداختها (حقوق ِ اضافه کار ِ فوق العاده مأموريت و ساير مطالبات ) در زمان تعيين شده .
• رسيدگي به اسناد جاري که از سوي کارپردازي ارائه مي شود در کوتاهترين زمان و صدور چک .