امروز : 144
ديروز : 2824
ماه : 797209
 
  روند بازدید از مدارس غیرانتفاعی
1. اگر مدرسه جدید الاحداث باشد
فرم 1 و 2 تأیید شده توسط آموزش و پرورش به این اداره ی کل تحویل می گردد . در غیر اینصورت درخواست خود مدرسه غیر انتفاعی به این اداره کل تحویل می گردد
2. درخواست به معاون فنی ارجاع می گردد
3. جهت بازدید یا تایید به یک کارشناس ارجاع می شود
4. در صورت نیاز به بازدید یه وقت برای بازدید مشخص می شود
5. نتیجه بازدید به صورت فرم 3 به متقاضی داده می شود.
6. بعد از حل مشکلات فرم 3 طی فرم 4 نتیجه(تایید) به متقاضی تحویل می گردد.

 
فرم شماره 4 فرم شماره 3 فرم شماره 2 فرم شماره 1