امروز : 1746
ديروز : 2513
ماه : 93125
 
  معاونت فنی
خدمات قابل ارائه دفتر فني :
 
مسئول واحد فنی: محمد حسنی خیابانی
                           متولد :1356
                          
 
شماره تماس: 110-3340108 (041)  - 3378091 (041)
 
مقررات مورد عمل:
بخشنامه ها ِدستورالعمل ها ِآئين نامه ها ِضوابط فني و اجرائي ِدستورات مقامات مافوق 
 
چرخه مراحل مختلف واحددفتر فني :
• ارائه خدمات فني از حيث نقشه کشي ِنقشه برداري ِتهيه برآورد ِ ارائه طرح هاي مختلف جهت قسمتهاي مختلف پروژه ها با در نظر گرفتن اولويت زماني صورت مي گيرد .
• تغييرات مورد درخواستي واحد نظارت در نقشه ها در کمترين زمان ممکن ارائه مي گيرد .