امروز : 176
ديروز : 2824
ماه : 797241
 
  روند کار در واحد غیرانتفاعی
نحوه گردش كار در واحد غيرانتفاعي اداره كل نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقي
 
 
1. مراجع مؤسس به نواحي يا مناطق جهت اخذ فرم رعايت محدوده استقرار .
2. مراجع موسس در دست داشتن فرم رعايت محدوده استقرار به سازمان آموزش و پرورش استان - واحد مدارس غيرانتفاعي
3. معرفي موسس توسط سازمان آموزش و پرورش استان به اداره كل نوسازي مدارس استان كه بايستي در نامه مربوط آدرس دقيق محل و كروكي قيد شده باشد .
4. مراجعه موسس جهت بازديد از ساختمان مورد معرفي در اوقات تعيين شده ( روزهاي پنجشنبه هر هفته ) به اداره كل نوسازي مدارس استان .
5. بازديد از محلهاي مورد معرفي توسط موسس از طرف كارشناسان اداره كل نوسازي مدارس استان .
6. نتيجه ساختمانهاي بازديد شده ، در روز بعد بازديد بطور مكتوب به سازمان آموزش و پرورش استان ، اعلام مي گردد .
7. توضيح بر اينكه براي شهرستانها نيز در هر هفته يك روز جهت بازديد از ساختمانها منظور شده است .


فرم های مربوط به مدارس غیر انتفاعی
ردیف عنوان لینک دانلود
1 مشخصات زمین
2 مشخصات فضای آموزشی و پرورشی
3 مشخصات فنی ساختمان
4 ظرفیت ساختمان
5 فرم ارزیابی کیفی سریع ساختمانهای بنائی - نیم اسکلت
6 فرم ارزیابی کیفی سریع ساختمانهای اسکلتی
7 مشخصات ساختمانهای جانبی و موقت
8 ارزیابی وضعیت ساختمانهای مدارس بعد از وقوع حادثه
9 جداول
10 الزامات عمومی فضاهای آموزشی و تربیتی
11 استحکام بنا تاسیسات
12 استحکام بنا (2)
13 فرم شماره 4
14 اطلاعات تکمیلی توسط موسسین غیر دولتی استیجاری
15 مدارک مورد نیاز برای مدارس غیر دولتی