امروز : 319
ديروز : 2824
ماه : 797384
 
  واحد مشارکتها
نمونه هایی از نحوه مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی
مسئول مشارکت ها:  محمد نجفی
شماره تماس: 110-3340108 (041)  -  3351849 (041)
 
اهدای زمین تجهیزات کارگاه مدرسه احداث مدرسه
ساختن فضاهای ورزشی ساختن سالن اجتماعات ساختن کتابخانه
ساختن نمازخانه ساختن سرویس بهداشتی تجهیزات آزمایشگاه
تعمیرات مدارس تامین تجهیزات مدارس افزودن کلاس به مدرسه

به جمع خیرین مدرسه ساز استان بپیوندید:
جهت مشارکت در امر مقدس کمک به ساخت فضا های آموزشی می توانید با شماره تلفن 04113356480 اداره کل نوسازی مدارس استان- واحد مشارکتهای مردمی تماس حاصل فرمائید و یا با آدرس پست الکترونیکی سازمان: info@eazar-nosazimadares.ir مکاتبه کنید
مسئول واحد مشارکتها: محمد نجفی
 
خدمات قابل اراﺋﻪ واحد امور مشارکتها:
 
مقررات مورد عمل :
بخشنامه هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح و ضوابط حاکم برامور مشارکتهاي مردمي
 
چرخه مراحل مختلف امور مشارکتها :
• اراﺋﻪ خدمات فني و نظارتي به پروژه هاي خيرين بنا به در خواست ايشان با لحاظ اولويت زماني .
• اراﺋﻪ خدمات فني و نظارتي به پروژه هاي مشارکتي با لحاظ ضوابط حاکم بر مشارکت مردم و سهم دولت با لحاظ اولويت زماني .
• اراﺋﻪ خدمات فني و نظارتي و اجراي پروژه هايي که بنا به در خواست خيرين از سوي اداره کل نوسازي مدارس استان احداث ميشود با لحاظ اولويت زماني .
• تنظيم قرارداد في ما بين افراد خير ، اداره کل نوسازي مدارس ، سازمان آموزش و پرورش ، مجمع خيرين مدرسه ساز با لحاظ شرايط توافقي و اراﺋﻪ خدمات فني و نظارتي با لحاظ اولويت زماني .
 
مدت زمان انجام کار :
با در نظر گرفتن بعد معنوي مشارکت افراد خير در امر مدرسه سازي ، اولويت زماني در انجام امور خيرين لحاظ و از اعمال شرايط خاص اجتناب ميگردد .