زیر گروه ها
پیرلوجه
جلسه 22مهر
دیدار با استاندار
افتتاح
حضور دکترفانی وزیرآموزش وپرورش درتبریز
بازدید مهندس عیدی از مدارس شهرستان میانه
افتخارات
1از1‏