امروز : 2668
ديروز : 3210
ماه : 798632
 
  واحد قراردادها
مسئول واحد قراردادها: سعید افشاری
 
شماره تماس: 110-3340108 (041)  - 3351835 (041)  -  3378592 (041) 
 
خدمات قابل اراﺋﻪ واحد امور قراردادها :
 
مقررات مورد عمل :
شرايط عمومي پيمان ، دستورا لعمل ها و بخشنامه هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح و ضوابط حاکم بر امور قراردادها
 
چرخه مراحل عقد قرارداد و تشکيل پرونده پروژه :
بررسي نتايج پرونده ها و ارجاع به امور قراردا دها ، بررسي نحوه تعيين پيمانکار ، درج آکهي استعلام در تابلو اعلانات ، تکميل اسناد و مدارک استعلام ، تشکيل کميسيون استعلام و انتخاب برنده استعلام ، ابلاغ نتيجه به برنده مناقصه استعلام ، معرفي پيمانکار به بانک جهت اخذ ضمانت نامه ، اراﺋﻪ ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات توسط برنده استعلام به واحد امور قراردادها ، بررسي مکان يابي و معر في زمين بلامعارض با اراﺋﻪ مجوز بروکف از سوي آموزش و پرورش جهت اجراي پروژه ، بررسي و انجام آزمايشات مربوط به مقاومت زمين و ژﺋو تکنيکي زمين ، تهيه نقشه توپوگرافي زمين ، تهيه نقشه هاي معماري و اجراﺋﻰ ، تهيه برآورد اوليه پروژه ، بررسي کلي وضعيت طبق چک ليست توسط واحد رسيدگي و کنترل .
 
در مناقصه محدود :
رسيدگي معاونت فني و اجرايي ، انتخاب پيمانکار توسط کميسيون مربوط ، تکميل اسناد و مدارک مناقصه و تنظيم و ارسال دعوت نامه به پيمانکار ، تشکيل کميسيون مناقصه و انتخاب برنده مناقصه ، تهيه پيش نويس قراردا د و تنظيم قراردا د نهايي ، امضاﺀ قراردا د توسط کارفرما ، ابلاغيه قراردا د طي مراحل به بيمه هاي اجتماعي ، ذيحسابي ، پيمانکار .
 
مدت زمان انجام کار :
لحاظ ضوابط و آﺋﻴن نامه قانوني هر يک از مراحل واگذار
- مدت زمان ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات از تاریخ ابلاغ به مدت 7 روز کاری
- مدت زمان عقد قرارداد از ارائه ضمانت نام انجام تعهدات 7 روز کاری 
 
مدارک مناقصه :رتبه بندی (صلاحیت)به روز از سایت معاونت برنامه ریزی استانداری -آگهی تائید شرکت -کپی کارت اقتصادی-برآورد اولیه -برگ زمانبندی -برگ تعدیل -نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و ضمانت نامه معتبر بانکی و پیشنهاد قیمت
 
ارزیابی پیمانکار:
- سابقه اجرای کار در رشته وزمینه کار
- داشتن تجهیزات وماشین آلات آماده ویا در دسترس
- مدیریت کارآمد وسیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار
- کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش وتجربه 
- قدرت مالی وپشتیبانی 
- نظام کیفی انجام کار 
- بومی بودن پیمانکار وداشتن تجربه در محل اجرای پروژه 
- حسن سابقه در کارهای قبلی وفقدان سوء پیشینه حرفه ای 
- خلاقیتها ونوآوریها در کارهای مشابه