امروز : 501
ديروز : 3407
ماه : 137810
 
  مدیرکل
  مهندس پیام صدقی مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

متولد 1358 تبریز
- لیسانس عمران
-فوق لیسانس عمران سازه

 آدرس پست الکترونیکی: Payam_58ir@yahoo.com 
 شماره تماس: 110-04133340108

خدمات قابل اراﺋﻪ دفتر مدير کل :
 
مقررات مورد عمل :
 
بخشنامه ها ، ضوابط جاری ، دستور مقامات مافوق
 
چرخه مراحل مختلف امور در دفتر مدير کل :
 
• هماهنگي لازم جهت ديدار ارباب رجوع با مدير کل با لحاظ اهميت موضوع و لزوم ملاقات در موقعيت هاي مختلف بعمل مي آيد .
 
• اخذ دستورات کتبي بدرخواستهاي ارباب رجوع بطور روز مره از مدير کل صورت گرفته و جهت اقدامات بعدي از سوي واحدهاي مختلف به ارباب رجوع اراﺋﻪ ميشود .
 
• ترتيب ملاقات پيمانکاران يا مدير کل در زمانهاي تعيين شده قبلي صورت گرفته و در صورت لزوم ديدار ، خارج از برنامه نيز ترتيب ملاقات حضوري داده ميشود .
 
• پرسنل اداره کل نوسازي بنا به ضرورت کار در اولين فرصت از طريق مسؤل دفتر مدير کل با شخص مدير کل ملاقات و مساﺋل مربوطه را مطرح و اخذ دستور مي نمايد .
 
• به تماسهاي تلفني ساير دستگاهها و نيز ساير افراد مختلف با لحاظ اهميت موضوع پاسخ لازم اراﺋﻪ ميگردد .