امروز : 370
ديروز : 1757
ماه : 112135
 
  درباره اداره کل
ساخت هركلاس، به منزله ی فراخوانی عده ای بيشتر از جوانان و نوجوانان كشور به فراگيری علم و دانش است و پايان عمليات ساختماني هر مدرسه ، آغاز فعاليت حيات بخش تعليم و تربيت را نويد مي دهد . رشد و توسعه و تعالي هر كشور مرهون آموزش و پرورش توانمند و برنامه ريزي صحيح از سوي كارشناسان ذيربط می باشد و تعليم و تربيت جوانان و نوجوانان كه سازندگان فرداي جامعه محسوب مي شوند، در محيطي صورت مي گيرد كه داراي نظام اجتماعي هدفدار بوده و از كيفيت فيزيكي خاصی برخوردار باشد . 
سازمان نوسازی مدارس كشور و به تبع آن ادارات كل نوسازی مدارس استانها بر اساس قانون مصوب ارديبهشت ماه سال 1354 بعنوان سازمان و ادارات وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسيس شده و از اوايل 1355 فعاليت خود را آغاز كرده است . احداث ، نوسازي ، توسعه و ترميم و ساختمانهاي آموزشی و پرورشی مورد نياز و تعيين معيارها و استانداردهاي مطلوب براي ساختمانها و تجهيزات مربوطه اصلی ترین رسالت و هدف غایی این سازمان می باشد .
 
وظايف اساسي 
- انجام بررسی های لازم جهت استقرار مدارس و سايرفضاهای آموزشی و پرورشي درمناطق مختلف كشور با توجه به تغييراتي كه از نظر مسائل جمعيتی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می آیند . 
- تهيه ی برنامه جهت تأمين ساختمانهای فوق . 
- بررسي و تهيه ی نقشه هاي ساختماني مورد نياز در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمی، فرهنگی و امكانات محلی. 
- احداث مدارس و ساير ساختمانهای آموزشی و پرورشی و توسعه، ترميم و نوسازی ساختمانهای موجود . 
- تجهيز ساختمانهای مذكور به وسايل اداری ، آموزشي ، كارگاهی، آزمايشگاهي و رفاهي . 
- تهيه و اجراي برنامه های تعميرات اساسی مدارس . 
- مطالعه، تحقيق و تهيه ی ضوابط ، معيارها و استانداردهای فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهيزات مربوطه .
 
فعاليت ها 
فعاليت اداره ی كل نوسازي مدارس آذربايجان شرقي از دو كانال اعتبارات دولتي و مردمي صورت مي گيرد . بدين صورت كه فعاليتها در بعـد دولتی مطابق ضوابط و در قالب موافقت نامه ها و نيز فعليت در بعـد مشاركتهای مردمي ، طبق توافق حاصله صورت مي گيرد . در سالهاي اخير با حركتهاي جهتداري كه در راستاي ترويج فرهنگ مشاركت همگانی در تأمين فضاهای آموزشي و پرورشي صورت مي گيرد ، افق روشنی را جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه و نيز توسعه ی همه جانبه ، پيش روي مسئولين امر قرار داده است . 
اميد است در سالهای آتی، با رشد اعتبارات دولتی و افزايش مشاركتهای مردمی، شاهد تأمين فضاهای مورد نياز و نيز رفع كمبودها كه رشد و شكوفائي نظام آموزشي و پرورشي استان را در پي خواهد داشت ، بوده باشيم .