Aa

آرشیو آرشیومناقصات و مزایده ها

موضوع جزء دو بند الف و جزء یک بند ب ماده چهار قانون برگزاری مناقصات

اجرای مقاوم سازی پروژه ها استان

(8)

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های نیاز به مقاوم سازی را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.

چهارشنبه 17 مهر 1398

مناقصه عمومی دو مرحله ای در بستر سامانه الکترونیکی دولت

مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیزات مدارس

(12)

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقلام پیوستی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای در بستر سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.

چهارشنبه 17 مهر 1398

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مناقصه عمومی دو مرحله ای دوباب مدرسه در مرند و بستان آباد

(85)

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی احداث مدرسه 9کلاسه روستای قاپلیق در مرند و احداث مدرسه 2کلاسه روستای گله خانه بستان آباد

شنبه 29 تير 1398

آگهی مناقصه

مناقصات پروژه های احداث مدرسه 6 کلاسه جلوسی شبستر وتکمیل مدرسه 12 کلاسه امام علی (ع) شهرک اندیشه ناحیه 3 تبریز به شرکتهای واجد شرایط واگذار میکند

(278)

اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان پروژه های احداث مدرسه 6 کلاسه جلوسی شبستر وتکمیل مدرسه 12 کلاسه امام علی (ع) شهرک اندیشه ناحیه 3 تبریز (نوبت دوم) برگزار میکند

يکشنبه 4 شهريور 1397

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

(272)

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای تکمیل سه پروژه مشروح در جدول را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید

شنبه 20 مرداد 1397

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات آژانس درون شهری و برون شهری

(105)

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات آژانس درون شهری و برون شهری برگزار میشود

سه شنبه 9 مرداد 1397

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای

(141)

مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول عملیات آژانس درون شهری و برون شهری

دوشنبه 28 خرداد 1397

آگهی مناقصه دو مرحله ای

آگهی مناقصه دو مرحله ای ( نوبت دوم )

(172)

اداره کل نوسازی مدارس استان در نظر دارد پروژهای مندرج در روزنامه را با شرایط واگذار نماید

پنجشنبه 10 خرداد 1397

اطلاعیه فوری

اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت دوم )

(431)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل یا احداث پروژه ها

پنجشنبه 12 بهمن 1396

اطلاعیه فوری

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت اول )

(305)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت خرید چمن مصنوعی

پنجشنبه 12 بهمن 1396