Aa

شناسنامه خدمات و میزخدمت الکترونیکی

                      زیر خدمات سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
شناسه زیرخدمت عنوان زیرخدمت   نحوه ارایه زیر خدمت لینک صفحه شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت -ویژه مردم شرح زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت لینک صفحه دریافت خدمت

15021267100

ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

حضوری / غیر حضوری (پورتال)

شناسنامه خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت 

 

 15021267101

اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

حضوری / غیر حضوری (پورتال)

شناسنامه خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

15021267102 

ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

حضوری / غیر حضوری (پورتال)

شناسنامه خدمت

 نمودار مراحل دریافت خدمت

18081267103 

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادهادر احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

حضوری / غیر حضوری (پورتال)

 

شناسنامه خدمت

 نمودار مراحل دریافت خدمت

 

 
 

18081267104

 

تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

 
حضوری / غیر حضوری (پورتال)

 شناسنامه خدمت 

 

 نمودار مراحل دریافت خدمت 

 

 

 15021267105

طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

حضوری / غیر حضوری (پورتال)

  شناسنامه خدمت 

نمودار مراحل دریافت خدمت 

 

15021267106

پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی  

حضوری / غیر حضوری (پورتال)

 شناسنامه خدمت -  
18081267107

صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

حضوری / غیر حضوری (پورتال)

شناسنامه خدمت  نمودار مراحل دریافت خدمت